คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ และนโยบายการให้บริการ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ (Disclaimer) และนโยบายการให้บริการ (Terms of Service) ฉบับนี้ กระทำขึ้นระหว่างท่าน "ผู้ใช้งาน" (User) และ 19GermanyRack.com หากมิได้กล่าวเป็นอย่างอื่น ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้จัดทำเว็บไซต์" การใช้เว็บไซต์นี้ ต้องเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว

บททั่วไป

เว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลทางเทคนิค ราคา รูปภาพ และ การบริการ เพื่อเสนอต่อผู้ใช้บริการ และผู้ที่สนใจเท่านั้น อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจปรากฎว่าบรรดาข้อมูลทางเทคนิค ราคา รูปภาพ และข่าวสาร ที่อยู่ในเว็บไซต์อาจมีความล่าช้า การละเว้น หรือ ความไม่ถูกต้องในข้อมูล บริการ และข่าวสารดังกล่าว หรือ ความผิดพลาดในการจัดทำ เรียบเรียงข้อมูล การได้มาของข้อมูลที่ไม่สอดคล้องตรงกัน ดังนั้น ผู้จัดทำเว็บไซต์ จึงไม่ขอรับรองและไม่รับประกันความถูกต้อง ของข้อมูล บริการ ข่าวสาร หรือข้อความใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ก็ตาม และผู้จัดทำเว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย

ผู้จัดทำเว็บไซต์ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น ผู้จัดทำเว็บไซต์จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าผู้จัดทำเว็บไซต์จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

การสงวนสิทธิ์

หากมิได้กล่าวเป็นอย่างอื่น บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นสิทธิของเจ้าของเว็บไซต์ โดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของประเทศไทย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน ผู้จัดทำเว็บไซต์ ไม่ว่าเพียงบางส่วน หรือ ทั้งหมด จะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาทันที

การไม่ระบุความเป็นเจ้าของในเนื้อหา

บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ อันเป็นสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของรายอื่น ให้ถือว่าสิทธิ์โดยชอบธรรมทั้งหมด ตกแก่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ เพื่อความกระชับในการนำเสนอเนื้อหา ผู้จัดทำเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการระบุถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่รับทราบและรู้จักโดยทั่วไป

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้ อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการ และดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ผู้จัดทำเว็บไซต์ มิได้ให้การรับรอง หรือยืนยันความถูกต้อง ในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า ผู้จัดทำเว็บไซต์ ให้การรับรอง หรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่าน เลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ผู้จัดทำเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียด ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจน นโยบายการรักษาความปลอดภัย ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น ก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

การแก้ไขข้อตกลง

ผู้จัดทำเว็บไซต์ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อตกลงและสัญญาตามสมควร

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย


สินค้าใหม่

» ไม่มีสินค้าใหม่ในเวลานี้